News

Terveysdata pelastaa tulevaisuudessa henkiä – Solita mukana kansainvälisessä kehitystyössä

Published 30 Mar 2023

Reading time 4 min

Terveysdataa kerätään valtavasti, mutta hyödynnetään rajallisesti: datan hajanaisuus ja tiukka lainsäädäntö ovat jarruttaneet ratkaisujen kehittämistä. Teknologia-, data- ja designyhtiö Solita on mukana VTT:n koordinoimassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa kehittämässä menetelmiä, joiden avulla hajanaista dataa voidaan kerätä, koostaa sekä käsitellä ja analysoida tietoturvan vaarantumatta. Näin voidaan vauhdittaa dataan perustuvia, terveyttä edistäviä ja lääkinnällisiksi laitteiksi asti yltäviä innovaatioita, kuten sydän- ja verisuonitautien riskiennusteita. Lisäksi saavutetaan kansanterveydellisiä hyötyjä ja kilpailuetua globaaleilla markkinoilla. Solitalle terveys- ja hyvinvointiosaaminen on myös yksi kansainvälisen kasvun kivijaloista.

Terveysdata sisältää arkaluontoista tietoa. Siksi on perusteltua, että laki määrittelee tarkasti, kuinka dataa hyödynnetään.

”Tieteellisessä mielessä terveysdatan regulaatio on kuitenkin haastavaa, sillä tiukka sääntely hidastaa dataan perustuvien ratkaisujen kehittämistä. Esimerkiksi datojen siirtämiseksi analyysejä varten tarvitsee tehdä monenlaisia sopimuksia”, sanoo tutkimustiimin vetäjä Mika Hilvo VTT:ltä.

Kansainvälisessä, Suomen osalta VTT:n koordinoimassa Secur-e-Health -hankkeessa kehitetään menetelmiä hajanaisen terveysdatan tietoturvalliseen käsittelyyn. Tämä luo pohjaa terveyttä edistävien palveluiden kehittämiselle, joissa dataa hyödynnetään esimerkiksi sairauksien riskien ennustamisessa ja kliinisessä päätöksenteossa. Lääkinnällisten laitteiden, kuten tietojärjestelmien, kehityksessä on huomioitava EU-tasoinen sääntely (medical devices regulation, MDR).

Avainasemassa hajautettu laskenta ja datan yhtenäistäminen

Datan hajanaisuus viittaa sekä datan sijaintiin eri paikoissa että sen keräämisessä käytettyihin menetelmiin. Hajautettu laskenta eli datan paikallinen käsittely ratkaisee datan siirtämiseen liittyviä haasteita. Itse terveysdataa ei siirretä, vaan siitä lasketaan parametreja, joita voidaan siirtää tietoturvallisesti. Parametrien pohjalta voidaan luoda esimerkiksi ennustemalleja lääkäreille päätöksenteon tueksi.

Terveysdataa kerätään esimerkiksi kotiseurantamenetelmillä ja erilaisiin potilastietojärjestelmiin. Eri datalähteistä saatuja tietoja pitää harmonisoida eli yhtenäistää ennen kuin niitä voidaan hyödyntää riskien ennustamisessa. Uudet, standardoidut tietomallit antavat keinoja tähän.

“Väestön ikääntyminen on Euroopan laajuinen haaste, johon voimme vastata suunnittelemalla ihmisläheisiä, ennaltaehkäiseviä ja esimerkiksi kotona asumista tukevia palveluja. Dataohjautuva kehitystyö auttaa myös kohdentamaan palveluja oikein. Solita Health on kehittänyt esimerkiksi laitteiden ja terveystiedon Kotidigi-alustaa ja Oravizio-tekoälytyökalun leikkausriskien arviointiin. Lisäksi olemme kehittäneet moderneja ohjelmistokehityksen menetelmiä hyödyntävän RegProof™-toimintamallin, joka huomioi lääkinnällisiä laitteita, kuten tietojärjestelmien kehittämistä koskevan lainsäädännön ja asetukset”, kommentoi Solitan Health -toimialasta vastaava Risto Kaikkonen. Solitalle on myönnetty kansainvälinen ISO 13485 -laatusertifikaatti terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden suunnitteluun ja tuotantoon.

Terveysdatan suojaamiseksi tarvitaan myös tehokasta identiteetin- ja käyttäjänhallintaa, joka rajaa pääsyn dataan tarkasti vain halutuille henkilöille. Lisäksi tarvitaan uusia kryptausmenetelmiä ja -algoritmeja, jotka takaavat tietoturvan myös kvanttitietokoneiden aikakaudella. Hankkeessa kehitetään näitäkin menetelmiä.

Sovelluskohteena sydän- ja verisuonitautien riskiennusteet

Uusia menetelmiä sovelletaan ensimmäiseksi sydän- ja verisuonitautien riskiennusteisiin. VTT selvittää yrityskumppaneidensa kanssa, kuinka sydänvaivoista kärsivän henkilön tilaa ja kuntoutumista voidaan ennustaa terveysdatan avulla.

Sydänpotilaan tilaa seurataan kotona Bittiumin puettavan laitteen ja Solitan kotidigijärjestelmän avulla. Tätä dataa yhdistetään Mediconsultin potilastietojärjestelmästä saatavaan dataan ja Success Clinicin hankkimiin viranomaisrekisteridatoihin. CSIT vastaa kokeilussa terveysdatan tietoturvasta ja pääsynhallinnasta. VTT kehittää koneoppimismallia, jonka avulla riskejä ennustetaan datan perusteella. Nordic Healthcare Group tutkii sitä, kuinka uudet kehitetyt menetelmät saadaan integroitua potilaan hoitopolkuun. Success Clinic kehittää menetelmiä lääkkeiden käytön muutoksen mallintamiseen. Viime kädessä tavoitteena on myös tuoda uudet koneoppimismallit osaksi potilastietojärjestelmiä.

Kansanterveydellisiä hyötyjä ja globaalia liiketoimintaa

Terveysdatan, koneoppimisen ja tekoälyn mahdollisuuksiin liittyy suuria odotuksia. Uusien menetelmien avulla lupauksia voidaan nyt lunastaa parantamalla riskien ennakointia ja riskipotilaiden tunnistamista. Tämä voi helpottaa päätöksentekoa ja terveydenhuollon resurssien kohdistamista, sekä tuottaa kansanterveydellisiä hyötyjä ja vaikuttaa laajasti ihmisten hyvinvointiin jo ennen sairastumista.

”Suomi on eturintamassa uusien menetelmien tutkimuksessa: meillä on ainutlaatuiset terveysdatavarannot ja kovan luokan osaamista näiden innovaatioiden kehittämisessä. Terveysdataan perustuville ratkaisuille on kansainvälisillä markkinoilla valtavasti potentiaalia. Suomella on hyvät mahdollisuudet olla tämän kehityksen kärjessä myös maailmanlaajuisesti”, Hilvo toteaa.

Secur-e-Health -hanke käynnistyi Suomessa 1.1.2023 ja kestää kolme vuotta. Hankkeeseen osallistuu viisi maata. VTT koordinoi Suomen maakonsortiota, jossa on mukana kuusi yritystä (Bittium, CSIT Finland, Mediconsult, Nordic Healthcare Group, Solita ja Success Clinic). Suomessa hanketta rahoittaa Business Finland.

Lisätietoja:

VTT, Mika Hilvo, Research Team Leader, Health Data Analytics, +358 50 534 7782, [email protected]

Solita, Risto Kaikkonen, Director, Health and Wellbeing, +358 41 536 8745, [email protected]

Solita Oy, Manu Setälä, Head of Research, +358 50 557 7910, [email protected]