News

Generatiivinen tekoäly suomalaisyrityksissä -tutkimus: Suomalaiset suuryritykset hitaita generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä

Published 23 Oct 2023

Reading time 3 min

Suomalaisista suuryrityksistä vain 17 prosenttia hyödyntää tällä hetkellä generatiivista tekoälyä omassa liiketoiminnassaan. Yritysten suhtautuminen tekoälyn vaikutuksiin on kaksijakoista: Lähes kaikki uskovat GenAI-teknologioiden muuttavan yrityksensä liiketoimintaa, mutta vain 8 prosenttia suuryritysten johdosta arvioi muutoksen olevan merkittävä ja vasta puolet kertoo valmistautuvansa tekoälyn hyödyntämiseen. Ovatko suomalaiset yritykset myöhästymässä liikkeellelähdöstä generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä? 

Lataa Gen AI -raportti

Solitan ja IRO Researchin toteuttamassa Generatiivinen tekoäly suomalaisyrityksissä -tutkimuksen mukaan yritysjohto Suomessa on selkeästi odottavalla kannalla. Yritykset, joilla on jo kokemusta tekoälyn hyödyntämisestä, uskovat kuitenkin vahvasti sen positiivisiin vaikutuksiin.

Suuryrityksistä 51 prosenttia kertoo valmistautuvansa generatiivisen tekoälyn jonkinlaiseen hyödyntämiseen. Kolmannes vastaajista, 32 %, ei hyödynnä generatiivista tekoälyä liiketoiminnassaan eikä käynnissä myöskään ole generatiiviseen tekoälyyn liittyviä aloitteita tai linjauksia. Eniten tekoälyn muutosvoimaan uskoo yritysten ylin it-johto.

Tulokset käyvät ilmi teknologia-, data ja designyhtiö Solitan IRO Researchilla teettämästä Tekoäly suomalaisyrityksissä -tutkimuksesta. Kohderyhmänä tutkimuksessa olivat Suomen top500-yritysten ylin liiketoiminta-, kehitys- ja it-johto. Tiedot kerättiin 21.6.–3.8.2023 välisenä aikana.

Edelläkävijät näyttävät suunnan

Vain 2 prosenttia vastaajista ei usko generatiivisen tekoälyn muuttavan liiketoimintaansa. Vastaajista 17 prosenttia uskoo generatiivisen tekoälyn vaikuttavan yrityksen tuottavuuteen vähintään melko merkittävästi. Yritykset, joilla on jo kokemusta generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä, uskovat vahvasti sen positiivisiin vaikutuksiin: 75 prosenttia jo kokemusta omaavista yrityksistä uskoo sen muuttavan omaa liiketoimintaa ja 45 prosenttia uskoo sen vaikuttavan myönteisesti myös yhtiön tuottavuuteen.

Generatiivista tekoälyä kokeilleissa ja positiivisiin vaikutuksiin uskovissa yrityksissä korostuu muutama keskeinen asia.

”Kokeilijayhtiöt ovat pääasiassa panostaneet henkilöstönsä kouluttamiseen generatiiviseen tekoälyyn liittyen sekä tuoneet valitut generatiivisen tekoälyn työkalut henkilöstön saataville. Lisäksi nämä yritykset ovat panostaneet generatiivisen tekoälyn käyttöönottoa tukevaan syväosaamiseen joko kumppaneidensa tai omien tekoälytiimiensä kautta”, Solitan tekoälyliiketoimintaa johtava Mikael Ruohonen sanoo.

Vasta harva yritys on panostanut edelläkävijyyteen ja nopeaan liikkeellelähtöön.

”On merkittävä havainto, että kokemusta generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä jo omaavat yritykset uskovat vahvemmin sen positiivisiin vaikutuksiin. Kilpailu uusien teknologioiden hyötyjen saavuttamisesta kiihtyy globaalisti. Suomalaisyhtiöiden on herättävä kokeilujen tärkeyteen sekä omaa toimialaa ja liiketoimintaa koskevien riskien syvälliseen ymmärtämiseen”, Solitan generatiivisen tekoälyn soveltamisesta ja kehittämisestä vastaava Lasse Girs kertoo.

Eettisyys tuo suuren lisäarvon

Eniten suuryritysten ylin johto näkee generatiivisen tekoälyn tuovan hyötyjä ja mahdollisuuksia viestintään ja sisällöntuotantoon (74 %), asiakaspalvelun paranemiseen, (64 %) sekä tuotannon ja markkinoinnin tehostamiseen (62 %). Johtajista 60 prosenttia arvioi generatiivisen tekoälyn tehostavan myyntiä ja markkinointia omassa yrityksessä.

Suomalaisyritykset tunnistavat huonosti generatiivisen tekoälyn tuomat riskit ja eettiset ongelmat, sekä toisaalta sen mahdollistaman potentiaalin laajemmin.

Tietoturva- ja tietosuojariskit (76 %) sekä osaamisen ja resurssien puute ja väärinkäytökset (73 %) nähdään generatiivisen tekoälyn suurimmiksi riskeiksi suomalaisyrityksissä. Sen sijaan vain joka kymmenes vastaajista uskoo tekoälyn lisäävän syrjintää tai lisäävän kustannuksia.

”Generatiivisen tekoälyn vaikuttavuuteen ei suomalaisissa suuryrityksissä vielä juuri uskota. Tuottavuuspotentiaalin lisäksi myös ymmärrys riskeistä on edelleen kapeaa ja jopa optimistista. Yleisesti isot yritykset eivät tavoittele tekoälyn avulla uusia liiketoimintamalleja, vaan ne käyttävät generatiivista tekoälyä lähinnä operatiivisen työnteon nopeuttamiseen”, Solitan Girs kertoo.

“Eettinen liiketoiminta on yrityksissä iso arvo, mutta GenAI:n kohdalla sitä ei tunnisteta. Yhtiöt eivät näytä tiedostaneen esimerkiksi generatiivisen tekoälyn tuotantoketjua. Suurten kielimallien taustalla on valtavasti epäinhimillisissä oloissa tehtyä alipalkattua ihmistyövoimaa”, Solitan kestävästä AI:sta vastaava Anna Metsäranta sanoo.

Lataa Tekoäly suomalaisyrityksissä -raportti

Lisätiedot

Lasse Girs, Head of Generative AI Enablement, 
[email protected], +358 40 591 8106

Mikael Ruohonen, Business Lead, Data Science and AI, 
[email protected], +358 41 451 6808

Anna Metsäranta, Head of Sustainable AI, 
[email protected], +358 40 523 2321

  1. Data
  2. Tech