3.12.2015Think Tank

Teollinen internet muuttaa liiketoiminnan perusteita

Parhaimmillaan teollinen internet vaikuttaa teollisuusyrityksen liiketoiminnan logiikkaan ja avaa arvoketjun uusille liiketoimintainnovaatioille. Teollisuusyritysten on vain päätettävä, onko digitalisoituminen heille vain teknologiaharjoitus vai onko tavoitteena aito liiketoiminnan muutos.

Perinteisesti teollisuusyritykset ovat olleet fyysisesti tiettyyn paikkaan sidottuja tehtaineen ja varastoineen. Tämä on aiheuttanut kustannusrakenteen ja toimintamallien joustamattomuutta. Nyt digitaalisuus murtaa fyysisen riippuvuussuhteen muuttaen samalla myös bisneslogiikkaa ja organisaatiorakenteita. Digitaalisuuden ja teollisen internetin ytimessä olevan datan avulla teollisuusyritys pääsee entistä lähemmäksi asiakastaan fyysisestä lokaatiosta huolimatta. Tämä mahdollistaa liiketoiminnan arvoketjun avaamisen ja siten uusien toimintamallien kehittämisen.

Viime vuosina teollisuusyritysten ajattelu digitalisoitumisen suhteen on kypsynyt.

Teollinen internet on nähty pitkään teknologiahankkeena, jossa asennetaan sensoreita laitteisiin ja odotetaan vikahälytyksiä.

Nykyään teollisuusyritykset lähestyvät asiaa kokonaisvaltaisemmin ja miettivät teollisen internetin vaikutuksia ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja kilpailukyvylle.

Viimeksi teknologian mahdollistama iso muutos liiketoiminnalle koettiin teollisuudessa 2000-luvun taitteessa suurten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton yhteydessä. Kyseessä oli teknologiasidonnainen hanke, joka muutti liiketoimintaprosesseja ja organisaatiorakenteita sekä edellytti uudenlaista kulttuuria, johtamista ja osaamista. ERP-hankkeiden opit on syytä pitää mielessä yrityksissä, sillä teollinen internet ei ole vain teknologiaharjoitus, vaan merkittävä muutos koko yrityksen toiminnassa.

Perusta kuntoon

Teknologian hyödyntämisessä ei voi kuitenkaan oikaista. Tietty peruskyvykkyys on oltava olemassa, ennen kuin uusia liiketoimintamalleja tai -innovaatioita voidaan kehittää. Teollisen internetin peruskyvykkyyttä on se, että laitteet on kytketty järjestelmiin ja toisiinsa, ja ne kerryttävät yritykselle analysoitavaa dataa.

Vasta näkymä dataan ja asiakkaiden laitteiden käyttöön mahdollistaa uudet innovaatiot.

Suurin osa yrityksistä on tällä hetkellä teollisen internetin hyödyntämisessä peruskyvykkyyden tasolla.

Noustakseen seuraavalla tasolle yritysten tulee jatkossa panostaa suurien datamassojen analysointiin ja mallintamiseen liittyvään osaamiseen. Toinen tärkeä kehityskohde on dataan perustuvien uusien palvelumallien konseptointi ja toteuttaminen. Tähän perinteisissä teollisuusyrityksistä ei olla totuttu, sillä teollisen internetin palvelumallit ovat abstraktimpia ja niistä puuttuu fyysinen läheisyys. Teollisuudessa on perinteisesti ollut kyse fyysisistä koneista, raaka-aineista ja tehtaista. Digitaalisessa maailmassa kaiken ytimessä ovatkin data ja sen analysointi sekä uudelleen käyttö. Tämä on iso näkökulman muutos. 

Teknologia ei ole enää este 

Teollisen internetin teknologia on kypsynyt viime vuosina. Pitkään teknologiaa ostettiin paloina ja sitä yhdisteltiin tarpeen mukaan. Nyt markkinoilla on kokonaisratkaisuja, jotka mahdollistavat teollisen internetin nopeamman ja helpomman kehityksen ja kokeilun. 

Toinen este teollisen internetin kehittämiselle oli pitkään teknologioiden hinnat. Nyt hinnat ovat kuitenkin laskeneet ja ratkaisuja voi ostaa kustannustehokkaasti suoraan pilvestä.

Yritykset voivat kokeilla ja testata teollisen internetin mahdollisuuksia paljon pienemmin kustannuksin kuin viisi vuotta sitten.

Kokeiluihin ei myöskään tarvita kallista ja ulkopuolista konsulttiapua, vaan organisaatio voi toteuttaa ne itse.

Teknologian halpeneminen ja kehittyminen lisäävät tärkeää kokeilun kulttuuria yrityksissä. Uusien ajatusten ja ideoiden nopea testaaminen ja kokeilu on oleellista innovaatioiden synnyttämiselle. Kehitys myös madaltaa kynnystä kilpailulle. Kuka tahansa voi haastaa yrityksen hyvällä idealla ja ratkaisulla. Teollisuusyritysten kohtaama kilpailu saattaakin jatkossa tulla oman toimialan rajojen ulkopuolelta.

Digitaalisuus ja siten myös teollinen internet etenevät vääjäämättä. Aina kun teknologia on mahdollistanut uusia asioita, on se houkutellut ihmisistä älykkäimmät miettimään, miten innovaatiot parantavat yritysten ja ihmisten toimintaa. Tästä ajattelusta syntyy uusia innovaatioita ja mahdollisuuksia – niin tälläkin kertaa.

Metson CIO Pirkka Penttinen on Solitan viidennen, digitalisaatioon, Internet of Thingsiin ja teolliseen internetiin keskittyvän Think Tank -ryhmän jäsen. Ryhmän tavoitteena on selvittää, missä teollinen internet Suomessa menee ja miten se vaikuttaa mm. yritysten liiketoimintamalleihin, johtamiseen, ansaintalogiikoihin sekä asiakassuhteisiin. Ryhmä pohtii myös teollisen internetin mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksiin sekä uhkia. Näkemykset yhteen kokoavan loppuraporttinsa ryhmä julkaisee alkuvuodesta 2016.