Strategi

En tydlig strategi är ett måste för att lyckas med en verksamhet. Men hur arbetar man strategiskt när omvärlden ständigt förändras? Vilka principer ligger till grund för en bra strategi, och hur ska besluten fattas? Våra erfarna strateger hjälper din organisation att ta fram en strategi utifrån designtänk, insikter och adaptivt strategiarbete.

Strategiarbete är grunden

En tydlig strategi är ofta svår att identifiera, vilket kan göra strategiarbetet svårt att implementera och förstå. Och konsekvenserna av en dålig eller obefintlig strategi visar sig först när det har gått en tid. Ändå är det inget alternativ att starta en verksamhet utan en strategi.

Strategiarbete är motsägelsefullt

En strategi ska styra organisationens viktigaste beslut och vägleda i det dagliga arbetet. Den behöver uppdateras när omvärlden förändras, men samtidigt vara så långsiktig att man inte tvingas göra kostsamma ändringar titt som tätt. En bra strategi ska bygga på insikter och vara tydlig, samtidigt som den ger utrymme för förändringar.

Ingen strategi klarar första mötet med verkligheten

Även om noggrann analys är viktig, baseras alla strategiska val på antaganden och osäkra premisser. Varken styrelsen eller strategiteamet är allvetande. Organisationens strategi bör redan från början skapas och testas tillsammans med externa och interna intressenter, och här är kunderna naturligtvis den viktigaste gruppen.

 

Vi hjälper dig utveckla en framgångsrik strategi med hjälp av mänskliga insikter, experiment och kontinuerligt lärande

 • ADAPTIV STRATEGI

  En insiktsfull och förenklad strategiprocess. Vi identifierar strategihypoteser och relevanta osäkerheter. Sen väljer vi ut de viktigaste att använda vid design och gör experiment tillsammans med intressenter. Lärdomarna används för att prioritera och göra väl underbyggda val.

 • STRATEGISKA MÄNSKLIGA OCH KULTURELLA INSIKTER

  Vi skapar en helhetsbild som ligger till grund för strategiska val och beslut. Vi identifierar befintliga och dolda kundgrupper och analyserar deras främsta skillnader. Vi tolkar större trender och fenomen som påverkar företag och tar reda på hur de förändrar kundernas liv och beteenden.

 • ANALYS AV STRATEGISKA TEMAN OCH EXPERIMENT

  Vi analyserar det strategiska tema som valts (t.ex. hållbarhet eller cirkulär ekonomi) och använder kundinsikter, experiment och simuleringar för att utforska vilka effekter det får för din verksamhet. Slutsatserna konkretiseras och mynnar ut i en ny tjänsteverksamhet.

 • CVI UTMANAR DITT TANKESÄTT

  Vi bidrar med ett externt perspektiv som utmanar både er ledningsgrupp och ert strategiteam. Vi beskriver er drömposition och hur ni kan uppnå den.

 • STRATEGISK ANPASSNING

  Vi hjälper er att skapa en adaptiv strategi. Vi adderar designtänk och designverktyg till ert strategiarbete. Hypoteser, experiment, lärande, scenarion, agilitet och datadrivet är mer än buzzwords för oss – de är en självklar del av vårt dagliga arbete.

 • KUNDDRIVEN TEKNIK- OCH DATASTRATEGI

  Vi sammanställer kundernas och verksamhetens behov och använder dem som utgångspunkt för val av teknik och nya tjänster. Vi börjar på gräsrotsnivå genom att bygga kundinsikter – sedan följer vi besluten ända fram till prioriteringarna i er roadmap.

Intresserad? Vänligen kontakta oss

Anders Tholen

SVP, Design & Strategy, Sweden

[email protected]

+46 707 876 787