Fingrid

Ny tjänst för att enkelt och pålitligt skapa ursprungsgarantier

Fingrid underhåller och utvecklar stamnätet, överför el i stamnätet på ett driftsäkert sätt, och främjar elmarknaden. Elbolagen kan bara marknadsföra el som produceras med förnybar energi, till exempel vind- eller solkraft, om de har beviljat elen en ursprungsgaranti. Fingrids dotterbolag Finextra beviljar dessa ursprungsgarantier i Finland och upprätthåller ett ursprungsgarantiregister. Solita utvecklade ursprungsgarantiregistret tillsammans med Fingrid för att ge stöd åt aktörer som använder garantier, samt för att möjliggöra handel.

Ursprungsgarantierna för el är certifikat som används för att säkerställa att elen har producerats med förnybara energikällor eller effektiv kombinerad produktion. Dessa certifikat beviljas, överförs, annulleras och upphävs i ursprungsgarantiregistret. I registret kan aktörerna på marknaden via sitt konto köpa och sälja ursprungsgarantier efter verksamhetens behov. I ursprungsgarantiregistret verkar cirka 30 kontoinnehavare och cirka 160 användare. Till registret har man anslutit cirka 300 kraftverk, som har en total effekt på nästan 8 000 megawatt. Energimyndigheten övervakar verksamheten.

Ursprungsgarantierna för el är certifikat som används för att säkerställa att elen har producerats med förnybara energikällor eller effektiv kombinerad produktion.

Tidsplanen var krävande, men ett bra samarbete mellan alla parter i projektet, prioritering av behoven och fokus på det väsentliga bidrog till att projektet kunde drivas framåt i tydliga steg.Kaija Niskala, Fingrid

Användbarhet och pålitlighet i fokus

Den egentliga handeln med ursprungsgarantier sker på annat håll, antingen som bilaterala affärer mellan aktörerna eller till exempel på elbörser. Aktörerna gör affärer sinsemellan, även internationellt. Vid köpet överförs ursprungsgarantierna från försäljaren till köparen via ett system, vars funktion kan jämföras med hanteringen av konton och gireringar i bankerna. Därför spelar datasäkerheten i tjänsten en viktig roll.

Man satsade ända från början på att skapa en bra användarupplevelse.

Vid specifikationen av ursprungsgarantiregistret var användarnas önskemål och behov viktiga. Registret skulle framför allt vara lätt att använda. Solita började utvecklingen av den nya tjänsten tillsammans med Fingrid för att specificera användarnas behov. Man gick igenom användningsfall, intervjuade slutanvändare och undersökte arbetsflöden och hur konton används i vardagen. Målet var att säkerställa att det nya registret uppfyller användarnas behov så bra som möjligt och underlättar deras dagliga arbete. Man satsade redan från början på en bra användarupplevelse, som också utvecklades löpande.

Tjänsten togs i bruk enligt tidsplan

Projektet började planeras under våren 2014 och målet var att ta det nya systemet i bruk vid årsskiftet. Den strikta tidsplanen förutsatte en tydlig arbetsmodell, prioriteringar, en öppen och frekvent kommunikation mellan de olika parterna samt framför allt ett bra och flexibelt samarbete.

Genomförandet skedde i nära samarbete mellan Solitas team och kunden. Målet uppnåddes och det nya ursprungsgarantiregistret kunde börja användas i början av 2015. Därefter har tjänsten utvecklats och uppdaterats utifrån användarnas behov. Solita ansvarar för underhåll av registret samt infrastruktur och användarsupport.

”Tidsplanen var krävande, men ett bra samarbete mellan alla parter i projektet, prioritering av behoven och fokus på det väsentliga bidrog till att projektet kunde drivas framåt i tydliga steg. Den nya tjänsten har fått mycket positiv respons både hos oss på Fingrid och från våra kunder. Den har fungerat bra och är lätt och snabb att använda. Vi utvecklar ständigt tjänsten tillsammans med Solita”, säger servicechef Kaija Niskala på Fingrid.

Resultat

  • Ett nytt ursprungsgarantiregister för el togs framgångsrikt i bruk med en strikt tidsplan
  • Gör det möjligt att bedriva handel med ursprungsgarantier
  • Gör det dagliga arbetet enklare och snabbare
  • En pålitlig och lättanvänd tjänst

Solitas roll

  • Projektering
  • Genomförande
  • Fortsatt utveckling och underhåll
  • Användartjänster