24 augusti 2022Blogg

Inför valet – så tycker partierna om digitalisering

Om mindre än en månad går vi till val i Sverige och en viktig fråga är vad Sveriges politiska partier har på sin agenda avseende digitaliseringen. Digitaliseringen har en stor påverkan på samhället i stort och på näringslivet, och är därför av stort intresse för oss på Solita såväl som för våra kunder. Cecilia Hellstadius, (Senior Management Consultant), har sammanställt hur partierna ser på frågan, och resultatet är nedslående.

Innan jag besvarar frågan om partiernas politiska agenda för Sverige vill jag utgå från ett större perspektiv och se hur EU agerar inom området digitalisering. EU ser digitaliseringen som en viktig politisk fråga och som ett sätt att säkra EU:s framtida utveckling och konkurrenskraft.

2021 gav europeiska kommission ut dokumentet ”Digital kompass 2030 – den europeiska vägen in i det digitala decenniet”, som uttrycker ambitionen ”Europa måste säkra digital suveränitet med en gemensam vision för EU 2030, på grundval av tydliga mål och principer”.

Särskilt lyfter kommissionen fram ”det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster, ledarskap inom etisk artificiell intelligens, säker digital identitet för alla och avsevärt förbättrade infrastrukturer för data, superdatorer och konnektivitet”.

Dokumentet konkretiserar EU:s mål genom ”fyra huvudpunkter för att staka ut kursen”. Dessa ska vidare konkretiseras med mål och handlingsplaner på nationell nivå av respektive medlemsland. De fyra huvudpunkterna är:

  1. En befolkning med digitala färdigheter och en högkvalificerad digital yrkeskår
  2. Säkra, högpresterande och hållbara digitala infrastrukturer
  3. Digital omställning av företag
  4. Digitalisering av offentliga tjänster

Hur ser Sveriges ambitioner ut?

EU ser alltså digitaliseringen som en viktig del för att säkra EU:s framtida utveckling och konkurrenskraft och målen är ambitiösa. Vad har då de svenska riksdagspartierna för ambitioner för Sverige inom digitaliseringsområdet? Hur ser partiernas konkreta planer för Sverige ut för att svara upp mot EU:s fyra huvudpunkter?

Uttryckta mål och planer i frågan digitalisering varierar mellan partierna. Vissa partier nämner överhuvudtaget inte något om digitalisering, medan andra har mer eller mindre tydliga mål och planer.

Gemensamt för alla partier är dock att digitalisering inte står högt på agendan inför valet 2022.

Högst upp på agendan är frågor som kriminalitet, vård, skola, miljö och försvar, där dock vissa partier visar på digitaliseringens möjligheter för att uppnå sina ambitioner inom dessa områden.

När det gäller kopplingen till EU-kommissionens huvudpunkter är det främst punkt 2 och 4 som berörs ”Säkra, högpresterande och hållbara digitala infrastrukturer” och ”Digitalisering av offentliga tjänster”. Frågan om digital omställning av företag nämns inte av något parti medan frågan om ”En befolkning med digitala färdigheter och en högkvalificerad digital yrkeskår” nämns indirekt under ämnet jobb och utbildningsinsatser.

Inte att förringa, Sverige har en digitaliseringsstrategi, som sittande regering tagit fram med visionen om ”ett hållbart digitaliserat Sverige” med det övergripande målet ”att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”, och får tolkas som Sveriges bidrag till EUs ”Digital kompass 2030”.  De fem delmålen i digitaliseringsstrategin är; digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Genomförandet av digitaliseringsstrategin ligger på de olika myndigheterna och institutioner där DIGG (myndigheten för digital förvaltning) har till uppgift att stödja, samordna och följa upp digitalisering inom svensk offentlig förvaltning.

Digitaliseringsstrategin är fokuserad på medborgare och offentlig förvaltning och finns det en otydlighet i Sveriges planer att svar upp mot EUs mål om ”digital omställning av företag”.

Sammanfattat av det som partierna uttrycker som sin politiska ambition och agenda för digitalisering, är (dessvärre) inte en bild av att det finns en tydlig övertygelse om att det är viktigt för Sveriges framtid att ligga i framkant på området och att det finns en insikt om hur avgörande digitaliseringen är för Sveriges ekonomi och för att hantera andra viktigt politiska frågor.

Vad säger partierna?

Något förvånande nämner Socialdemokraterna inte att det finns en svensk digitaliseringsstrategi i partiets program. Deras beskrivna digitaliseringspolitik är begränsad och fokuserar primärt på bredbandsstrategin och infrastruktur. ”Sverige ska fortsätta att vara ett ledande land när det gäller tillgången på snabbt bredband. Ett snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och företag ska kunna leva och bo i hela landet”. Vidare uttrycker man att ”Sverige ska också vara ledande när det gäller innovationer och digital infrastruktur” och partier föreslår ”mer pengar till de myndigheter som har ansvar för digitaliseringen. Förslaget är en del av regeringens total- och civilförsvarsupprustning”

Sverige Demokraterna och Vänsterpartiet nämner överhuvudtaget inte digitalisering i sina program eller texter.

Miljöpartiet nämner i sitt partiprogram, som kan med visst tolkningsutrymme kopplas till digitalisering, ”Samhället förlitar sig i dag i alltför hög grad på en storskalig och högteknologisk infrastruktur som är sårbar för oförutsedda störningar. Därför förordar vi att fler alternativa och lokala lösningar skapas som komplement för ett mer robust samhälle. System som med fördel kan bygga på enkel teknik”

Liberalerna har ingen specifik sektion som beskriver deras digitaliseringspolitik. Det finns en kort beskrivning av ambitionen i partiprogrammet ”Digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter för den enskilda individen och för samhället i stort, om den kan bejakas på rätt sätt. En central princip är därför att alla offentliga funktioner som till en rimlig kostnad kan göras digitalt tillgängliga också ska göras digitalt tillgängliga”.

Kristdemokraterna har digitalisering som ett ämne på listan ”politik A till Ö”, men uttrycker inga tydliga ambitioner eller planer mer än att man sammanfattar sin ställning ”för de allra flesta underlättas vardagen av den ökade digitaliseringen. Samtidigt måste utvecklingen ta hänsyn till äldre personer och personer med intellektuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som av olika anledningar kan ha svårt att använda sig av digitala tjänster. Bredband måste också vara tillgängligt i hela landet för att människor i hela landet ska ha tillgång till god kommunikation, kunna driva företag samt jobba och studera på distans”.

Centerpartiet har den mest omfattande och konkreta beskrivning av digitalisering betydelse för deras politiska agenda. De uttrycker att ”Grunden för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter är att kunna använda den data som genereras, och dela lärdomarna. Digitala tjänster och system som betalas med skattemedel måste som utgångspunkt bygga på öppen källkod, öppna API:er och öppen data. Den enskilda medborgaren ska inte behöva lämna in samma information flera gånger för att myndigheter inte kan prata med varandra. Digitaliseringen av det offentliga ska ske i medborgarnas tjänst, inte för att övervaka medborgarna”.

Centerpartiet vill:
– att när du en gång har lämnat information ska du inte behöva göra det igen,
– att digitala tjänster i det offentligas tjänst ska bygga på öppen data, samtidigt som medborgarnas integritet är skyddad,
– stärka arbetet mot cyberattacker i Sverige.

Centerpartiet delar sedan upp sin ”digitaliseringspolitik” i ett flertal områden; digital välfärd, digitalisering i skolan, digital utbildnings- och arbetsmarknad, artificiell intelligens (AI) och cybersäkerhet, där ambitionerna för man vill åstadkomma inom respektive område klargörs.

Centerpartiet bryter ut mobiltelefoni och IT /bredband (det femte transportvägen) som ett separerat område där man utrycker en ambition om ”att staten investerar mer för att hushåll och företag på landsbygden ska få snabbt internet, med tydligare krav på myndigheter att underlätta bredbandsutbyggnad”, ”att data och källkod inom offentlig verksamhet ska bygga på öppenhet”, ”öka kännedom, förståelse och takten i den digitala transformationen”.

Moderaternas digitaliseringsprogram är i jämförelse med Centerpartiet ganska tunt och man uttrycker en övergripande ambition om att ”Sverige ska vara världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi ska också främja användningen av artificiell intelligens. En välfungerande internetuppkoppling är en nödvändig grund för att kunna bo, arbeta och vara delaktighet i samhället i hela landet”.

Vidare konstaterar Moderaterna att ”OECD har slagit fast att Sverige är sämst bland medlemsländerna när det gäller att digitalisera den offentliga sektorn” Genom att inte ta tillvara på digitaliseringens möjligheter går Sverige miste om möjligheterna att effektivisera våra myndigheter och ge bättre service till våra medborgare. ” Moderaterna vill stärka det nationella ledarskapet genom att införa ett nytt digitaliseringsmål som ska leda arbetet framåt”

Jag är inte politisk engagerad men mycket intresserad av att förstå vad politikerna har för vision för Sveriges framtid. Alla vi som jobbar inom digitaliseringsområdet vet hur snabb teknikutvecklingen är och mycket det påverkar vår omvärld, oavsett om man väljer att stå utanför eller hoppa på tåget. Det är viktigt att politikerna greppar detta, kanske blir lite mer snabbfotade (agila), så att inte Sverige halkar efter i kunskap, innovation och entreprenörskap.

Underlaget jag redovisat är baserat på information som finns att tillgå på Europa Parlamentets hemsida och partiernas hemsidor, i form av idéprogram, partiprogram, valmanifest, program från A-Ö med mera.