Grand One 2023

Taskuterapeutti tukee terapiaa paikkaan ja aikaan katsomatta

Taskuterapeutti on mobiilisovellus, joka tukee hoitosuhdetta ja vireystilan sekä tunteiden säätelyyn liittyvää psykoterapeuttista työskentelyä myös terapiakäyntien ulkopuolella. Sovelluksen avulla terapiatyön ammattilaiset ovat voineet palvella uudella tavalla jo tuhansia asiakkaita. Taskuterapeutti soveltuu myös asiakkaan itsenäiseen käyttöön esimerkiksi terapian päätyttyä.

Taskuterapeutti tukee terapiaa paikkaan ja aikaan katsomatta

Projektin lähtökohta

Tukea ja turvaa terapiakäyntien välille

Korona-aika on muuttanut monella tavalla psykoterapeuttista työskentelyä. Mielenterveysongelmat ovat kasvussa – ja samalla myös terapiapalvelujen kysyntä.

Etäterapiapalvelujen kysyntä on kasvanut ja mielenterveysongelmat ovat nousussa. Kehittyvä teknologia tarjoaa mahdollisuuksia rakentaa uusia ratkaisuja, kuten etäterapiapalveluja, psykoterapeuttisen työskentelyn tueksi. Samalla kuitenkin tietovuodot maailmalla ja Suomessa ovat nakertaneet luottamusta digitaalisia palveluja kohtaan. Projektin lähtökohtana oli uudistaa jo vanhentunut Taskuterapeutti-sovellus kokonaan, jotta se voisi paremmin vastata tämän päivän tarpeisiin niin teknisesti kuin sisällöllisestikin.

Stressiin, ahdistukseen ja traumaoireisiin liittyy usein autonomisen hermoston toiminnasta johtuvia vireystilan säätelyn ongelmia, mikä tarkoittaa hallitsematonta yli- tai alivireystilaan joutumista. Pitkittyneestä stressistä tai traumatisoitumisesta johtuen voi oman vireystilan ja voimakkaiden tunteiden säätely olla ajoittain hyvinkin haastavaa. Projektin tarkoituksena oli kehittää moderni mobiilisovellus, joka voisi turvallisella tavalla tukea stressin, vireystilan ja tunteiden säätelykeinoja terapiakäyntien ulkopuolella sekä lisätä terapia-asiakkaan ymmärrystä vireystilan säätelyyn liittyvien oireiden mekanismeista.

Strategia ja luova ratkaisu

Sekä terapeuttien että terapia-asiakkaiden ymmärtämisellä terapiaprosessin kannalta oikea fokus

Taskuterapeutin taustalla on neurofysiologi Stephen W. Porgesin Polyvagaalinen teoria autonomisen hermoston toiminnasta ja sen soveltamisesta käytännön psykoterapiatyöhön. Psykoterapiassa yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin oppia tiedostamaan ja tunnistamaan autonomisesta hermostosta johtuvia vireys- ja tunnetilassa tapahtuvia muutoksia sekä löytämään sopivia keinoja ja harjoituksia niiden säätelyn tueksi. Kliininen kokemus on osoittanut, että itsehavainnointi- ja itsesäätelytaitojen kehittäminen vaatii systemaattista harjoittelua.

Taskuterapeutin idea on syntynyt terapiatyön käytännön tarpeesta auttaa terapia-asiakasta selviytymään esimerkiksi traumatisoitumisen aiheuttamista vaikutuksista itsesäätelykykyyn sekä autonomisen hermoston vireystilan hallitsemattomista vaihteluista. Projektin keskeisenä ideana oli tuoda terapia-asiakkaalle konkreettisia ja aktiivisia keinoja itsesäätelyyn ja oireiden hallintaan ajasta ja paikasta riippumatta, helposti ja huomaamatta.

Alusta asti oli selvää, että työhön oli osallistettava sekä hoitotyön asiantuntijoita että asiakkaita. Koska projektissa oli tarkoitus uudistaa olemassa oleva sovellus kokonaisuudessaan, oli myös tarpeen ymmärtää vanhan sovelluksen käyttäjiä sekä sukeltaa aiemman sovellusversion käyttötapoihin ja taustoihin. Osallistavan työn suunnittelun rinnalle laadittiin teknisen evaluoinnin suunnitelma, jolla oikea tekninen ratkaisu voitaisiin valita tarpeiden perusteella.

Asiantuntijoiden sekä asiakkaiden palautteen ansiosta suunnittelu- ja kehitystyössä voitiin keskittyä tiukasti terapiaprosessin kannalta oikeisiin asioihin projektin kaikissa vaiheissa. Osallistavalla työllä saavutetun ymmärryksen pohjalta sovellukselle tunnistettiin kolme keskeistä tavoitetta:

  • 1

    Ymmärryksen lisääminen traumaoireiden syistä ja mekanismeista

  • 2

    Kehollisten säätelykeinojen helppo harjoittelu

  • 3

    Turvallisuudentunteen luonti asiakkaan arkeen hoitokäyntien välille

Taskuterapeutin harjoitukset ovat käytettävissä vain kun sovellusta käytetään terapeutin kanssa osana terapiaprosessia

Terapeutti räätälöi harjoitukset asiakkaan tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaksi. Taskuterapeutin muut ominaisuudet ovat kaikkien käyttäjien käytettävissä.

Toteutus

Tinkimättömällä asenteella luotettavuuden ja yksityisyyden suojan puolesta

Sovelluksen suunnittelutyö tehtiin yhdistämällä laadullista ymmärrystä, osallistavia menetelmiä sekä iteratiivista suunnittelua. Suunnitteluun osallistettiin hoitotyön ammattilaisia sekä terapia-asiakkaita, ja näkemystä sovelluksen teknisistä ja konseptuaalisista ratkaisuista hiottiin jatkuvasti prototyyppien avulla.

Terapeuttien kanssa työstettiin sitä, millaiset sisällöt ja toiminnot sovelluksessa voisivat tukea asiakkaan arkea – silti kuormittamatta terapeuttia sovittujen tapaamisten tai yhteydenottojen ulkopuolella. Asiakkaiden kanssa etsittiin henkisen turvallisuuden, tietoturvan ja käytettävyyden näkökulmista oikeita ratkaisuja sovelluksen sisällölle ja toiminnoille.

Suunnittelusta siirryttiin pilottivaiheeseen, jossa kertyneen ymmärryksen pohjalta rakennettiin toimiva pilottisovellus, jonka avulla voitiin kerätä terapia-asiakkaiden palautetta ennen varsinaisen julkaisuversion paketointia. Vanhan sovelluksen web-pohjainen toteutus oli osoittautunut toimintavarmuudeltaan riittämättömäksi. Siksi uuden sovelluksen tekniseksi ratkaisuksi valittiin natiivit, erikseen iOS- ja Android-alustoille kehitetyt sovellusversiot, jotta sovellus voisi toimia mahdollisimman luotettavasti ja jotta riippuvuudet kolmannen osapuolen ohjelmistokehyksiin voitiin minimoida.

Mielenterveyspalvelut ja -sovellukset ovat hakkereille erityisen kiinnostavia kohteita, koska niistä saatavat tiedot ovat otollisia kiristämiseen ja vahingontekoon. Sekä Suomessa että maailmalla mielenterveyspalvelujen tarjoajiin on kohdistunut korkean profiilin tietomurtoja. Tietovuotojen välttämiseksi projektissa tehtiin radikaali valinta olla tallentamatta asiakkaasta mitään yksilöivää tietoa asiakkaan älypuhelimen ulkopuolelle. Palvelu ei kerää käyttäjäanalytiikkaa eikä se tallenna käyttäjän toimia tai henkilötietoja taustajärjestelmään. Sovellusta on myös helppo käyttää arjessa ilman huolta urkkijoista, sillä sovellusta käyttäessään käyttäjä voi nostaa puhelimen korvalleen aivan kuin puhuisi puhelua.

Taskuterapeutin avulla terapeutti rohkaisee asiakasta harjoittelemaan autonomisen hermoston ja tunteiden säätelyä myös terapian ulkopuolella. Taskuterapeutti tarjoaa toimivia video- ja ääniharjoituksia asiakkaalle helposti tavoitettavassa muodossa ja suositeltavat harjoitukset on mahdollista räätälöidä asiakkaan terapiaprosessin edetessä. Taskuterapeutti-sovellus ohjaa myös asiakasta tunnistamaan stressi- ja traumaoireita laukaisevia tekijöitä sekä löytämään niissä tilanteissa sopivia säätelykeinoja ajasta ja paikasta riippumatta. Sovellus kannustaa asiakasta seuraamaan unensa laatua sekä kirjaamaan muistiin terapiaprosessin aikana syntyneitä ajatuksia, tuntemuksia ja oivalluksia.

Tulokset

Taskuterapeutti auttaa hoitotyön ammattilaisia vastaamaan kasvavaan kysyntään

Jo tuhannet asiakkaat ovat käyttäneet Taskuterapeuttia osana hoitosuhdetta. Asiakkaan elämänlaatua voidaan parantaa tapaamisten välillä, silloinkin kun hoitoresurssit eivät mahdollista esimerkiksi tiheämpiä terapiatapaamisia.

Terapia-asiakkaat ovat kokeneet Taskuterapeutin käytön helpoksi ja huomaamattomaksi. Oireiden yllättäessä säätelyapua on saanut vaikka sattuisi istumaan bussissa, ilman että ympärillä olevat ihmiset kiinnittävät tilanteeseen huomiota. Taskuterapeutin avulla asiakkaat ovat voineet tehdä autonomisen hermoston säätelyä tukevia harjoituksia myös terapian ulkopuolella, itselleen sopivana ajankohtana.

Toimii ja helpottaa oloa

“Harjoitusten säännöllinen tekeminen toimii ja helpottaa tuskaista oloa. Terapeutti arvatenkin osaa rauhoittaa oloani, mutta sovelluksen avulla olen oppinut entistä paremmin rauhoittamaan itse oloani kotioloissa. Luotan päivä päivältä enemmän siihen, etten ole tulossa hulluksi tai etten ole kuolemansairas.”

– Terapia-asiakas

Turvaa terapiakertojen välille

“Taskuterapeutti tuo turvaa terapiakertojen välille muistuttaen vireystilan säätelyn työkaluista ja opastaen niiden käyttöä. Sovelluksen yksinkertainen uni- ja olopäiväkirja on erittäin käyttökelpoinen ja jonka toteutustavasta lisäksi tulee hyvälle mielelle kahdesti päivässä! Taskuterapeutti on oiva lisätuki terapiaan, ja olisi pitänyt keksiä ajat sitten.”

– Terapia-asiakas

Toivoa ja hallinnan tunnetta arkeen

“Asiakkaani on käyttänyt sovellusta aktiivisesti tehden siihen merkintöjä ja harjoituksia lähes päivittäin. Olemme opetelleet sovelluksen käyttöä yhdessä. Hänelle sovellus on tuonut toivoa ja jonkinlaisen hallinnan kokemuksen siitä, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa dissosiatiivisiin kohtauksiinsa. Vaikka olimme harjoitelleet joitakin samoja harjoituksia terapiaistunnoilla, ei hän muistanut tai osannut käyttää niitä tarvittaessa kotona, mutta Taskuterapeutin avulla se onnistui.”

– Terapeutti

Taskuterapeutti

Konkreettista apua hoitotyöhön

”Sovelluksen kautta minä olen terapeuttina aiempaa selkeämmin hahmottanut sitä, mitä harjoituksia kannattaa käyttää alivireystilasta pois pääsemiseksi ja mitä puolestaan ylivireystilan rauhoittamiseksi. Asiakkaani on käyttänyt sovellusta sekä sairaalajaksojen aikana, että kotona.”

– Terapeutti

Lataa sovellus

Grand One 2023

Paras digitaalinen palvelu
Paras palvelumuotoilu
Paras käyttökokemus
Paras toteutus