Kaupunkiliikenne Oy

Reaaliaikainen data-analytiikka tuo tehoa ja täsmällisyyttä metroliikenteeseen

Kaupunkiliikenne Oy halusi kehittää pääkaupunkiseudun metroliikenteen ohjausta data-analytiikan avulla ja tarjota liikenteenohjaajille uuden työkalun liikenteen säännöllisyyden ja täsmällisyyden seuraamiseen. Kaupunkiliikenteen kalustolla tehdään vuosittain yli 150 miljoonaa matkaa. ”Liikenteenohjaus pystyy nyt saamaan helpommin tiedon liikenteen säännöllisyydestä ja tekemään omia päätöksiä tämän tiedon pohjalta. Pystymme myös paremmin raportoimaan, millaista liikenteemme on ja sitä kautta kehittämään toimintaamme”, Kaupunkiliikenteen liikenteenohjaajien esimies Timo Ansamaa kertoo.

Kaupunkiliikenteen tehtävä on tuottaa ja kehittää kestävän liikkumisen palveluita ja infrastruktuuria luotettavasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Vuosittain Kaupunkiliikenteen kalustolla tehdään yli 150 miljoonaa matkaa, ja se vastaa myös toimintaansa liittyvästä infrastruktuurista ja kalustosta. Metron käyttäjämäärät kasvavat lähitulevaisuudessa dramaattisesti, eikä nykyinen kapasiteetti tule riittämään. Tällä hetkellä Kaupunkiliikenteellä on parhaimmillaan yhdellä kertaa liikenteessä 36 metrovuoroa, jotka liikennöivät 2,5 minuutin vuorovälillä.

Tulokset:

  • Loppukäyttäjätarpeen ymmärryksen lisääntyminen hankkeen aikana merkittävällä tavalla
  • Metron matkustajille luotettavampaa liikennettä, vähemmän häiriöitä ja parempaa täsmällisyyttä
  • Automatisoitu vuorokohtainen analyysi ja raportti junien täsmällisyydestä ja säännöllisyydestä
  • Työkalu ja sovellus, joilla metrovaunujen säännöllisyyttä on mahdollista seurata asemakohtaisesti eri osuuksilla ja eri suuntiin verkon yli reaaliaikaisesti
  • Liikenteenohjaajilla kokonais- ja tilannekuva metroliikenteen tilanteesta yhdellä silmäyksellä
  • Hyvä lähtökohta dataohjautuvuuden ja -kyvykkyyden kehittämiseen myös tulevaisuuden tarpeisiin

 

Kaupunkiliikenne halusi kehittää liikenteenohjaustaan ja -raportointiaan data-analytiikan avulla, jotta se pystyisi vastaamaan tulevaisuuden tavoitteisiin ja kasvavan matkustajamäärän tuomiin vaatimuksiin. Operatiiviselle liikenteenohjaukselle haluttiin tarjota työkalu reaaliaikaisen liikenteen täsmällisyyden seuraamiseen sekä liikennöinnille aiheutuvien ongelmien syiden parempaan tunnistamiseen.

”Työkalun yhtenä tavoitteena on ennustaa mahdolliset pullonkaulat liikenteessä ja reagoida niihin ennakoivasti ja ehkäistä ongelmien syntymistä”, Kaupunkiliikenteen projektijohtaja Salar Mohammad kertoo.

Kalustosta sekä liikennöinnistä saatavaa dataa haluttiin myös hyödyntää aikataulujen suunnitteluun ja mahdollistaa tulevaisuudessa vuorovälin lyhentäminen.

”Halusimme toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla Kaupunkiliikenne pystyy parantamaan metroliikenteen säännöllisyyttä ja täsmällisyyttä muillakin keinoin kuin uusimalla tai lisäämällä itse kalustoa. Työvuororaportoinnin automatisoinnilla halusimme myös vähentää liikenteenohjaajien työkuormaa. Tavoitteena oli tehostaa toimintaa niin, että palvelutaso ja asiakaskokemus paranevat entisestään”, Solitan asiakkuusjohtaja Aki Aapaoja kertoo.

"Tavoitteena oli tehostaa toimintaa niin, että palvelutaso ja asiakaskokemus paranevat entisestään."

Aki Aapaoja, asiakkuusjohtaja, Solita

Innostava työote näkyy lopputuloksessa

Kaupunkiliikenne ja Solita lähtivät kehittämään ratkaisua, jossa jokaisen junan säännöllisyys jokaisella eri asemalla on nähtävissä yhdestä samasta paikasta ja näkymästä. Tällaista ratkaisua Kaupunkiliikenteellä ei ollut aiemmin käytössään eikä valmista tuotetta ollut saatavilla.

Solita rakensi pilvipohjaisen ympäristön, johon dataa voi kerätä eri lähdejärjestelmistä, sekä analysoida ja visualisoida sitä tehokkaasti. Ympäristö rakennettiin Microsoft Azure -pilvialustalle, ja visualisoinnissa hyödynnetään Microsoft Power BI:ta.

”Halusimme pilvipohjaisesta ympäristöstä kustannustehokkaan sekä yhteensopivan muihin olemassa oleviin järjestelmiin. Olennaista myös on, että se toimii pohjana myös sellaisille tulevaisuuden tarpeille ja käyttötapauksille, joita vielä emme tunnista”, Aapaoja kertoo.

Solita vastasi hankkeessa teknisen ratkaisun suunnittelusta ja toteutuksesta. Kaikkea työtä ohjasi alusta lähtien loppukäyttäjien tarpeen ymmärtäminen.

”Yhteistyössä oli koko hankkeen ajan innostava työote, se oli aktiivista ja vuorovaikutteista. Se tarttui positiivisella tavalla kaikkiin tekijöihin. Tämä on asia, joka nousi erityisesti esille”, Kaupunkiliikenteen Ansamaa sanoo.

Samaa mieltä on Kaupunkiliikenteen Mohammad: ”Yhteistyö oli todella sujuvaa. Kommunikaatio oli selkeää ja erityisesti kiinnitti huomiota, että hanke oli Solitalle myös hyvin mielenkiintoinen. Tämä näkyi tekemisessä – intohimo olla tässä projektissa mukana. Aidosti ja rehellisesti pyrimme saavuttamaan tavoitteet ja ratkaisemaan tekniset haasteet.”

”Yhteistyössä oli koko hankkeen ajan innostava työote, se oli aktiivista ja vuorovaikutteista."

Kaupunkiliikenteen liikenteenohjaajien esimies Timo Ansamaa

Reaaliaikainen tieto päätöksenteon pohjana

Yhteistyön keskeisin tulos Ansamaan mielestä on, että Kaupunkiliikenteen liikenteenohjaus pystyy nyt saamaan helpommin informaatiota liikenteen säännöllisyydestä. Tämän reaaliaikaisen tiedon pohjalta on mahdollista tehdä nopeasti aiempaa parempia päätöksiä.

Toinen merkittävä tulos on vuorokohtainen raportointimahdollisuus, jonka avulla liikenteen sujuvuutta on mahdollista myös mittaroida ja kehittää: Millaista liikenne on? Miten liikenteen hoitamista voisi jatkossa kehittää? Tulevaisuudessa Kaupunkiliikenne pystyy myös ratkaisun avulla ennustamaan, mihin suuntaan tilanne on kehittymässä.

Tulevaisuudessa, kun Länsimetro II alkaa, yhtä aikaa liikenteessä olevat vuorot kasvavat 36:sta 40:een.

”Uusi työkalu on keskeisessä roolissa tilanteen hallinnoinnissa. Mitä enemmän luvut kasvavat, sitä enemmän tämä järjestelmä tuo meille lisäarvoa."
Kaupunkiliikenteen liikenteenohjaajien esimies Timo Ansamaa

Käytössä oleva työkalua halutaan jatkossa kehittää ja laajentaa eri käyttäjäryhmille. ”Yhteistyön tuloksena syntyi käyttäjien kanssa yhdessä suunniteltu, reaaliaikainen työkalu liikenteenohjauksessa työskenteleville ihmisille heidän jokaiseen työvuoroonsa”, Solitan Aapaoja kuvailee.

”Oli todella tärkeä asia, että saimme minimituotemallin käyttäjillemme valmiiksi. Nyt pystymme kertomaan heille konkretiaa siitä, mitä olemme tekemässä. Tämän pohjalta saamme käyttäjäkokemusta ja kehitysideoita lopullisen tuotteen rakentamiseen sellaiseksi, joka parhaiten palvelee käyttäjiämme ja asiakkaitamme”, Kaupunkiliikenteen Mohammad kertoo.

Ansamaan mielestä projekti loi pohjan pitkäaikaiselle kehitystyölle. ”Ratkaisun mahdollistamia hyötyjä lähdemme seuraavaksi laajentamaan. Koko ajan on tullut uusia ideoita, miten voisimme kokonaisuutta jatkossa kehittää.”

Suomessa vastaavanlaisia projekteja ei ole aiemmin toteutettu. Solitan pitkä kokemus ja laaja-alainen toimialatuntemus olivat ratkaisevassa roolissa. ”Tämä on erityinen ja ainutlaatuinen projekti. Suoraa benchmarkkia ei maailmalta löytynyt”, Mohammad kertoo.